Als raadslid het goede voorbeeld geven

In gesprek bij Gld Stemt over bedreigde raadsleden

Bedreigingen van raadsleden

Geen haat in de raad

Breder samenlevingsprobleem

Onze inzet voor de komende raadsverkiezingen:

  • investeren in verenigingen en scholen om met elkaar te bouwen aan een samenleving waar respect voor elkaar centraal staat.
  • raadsleden en wethouders geven het goede voorbeeld door respectvol met elkaar het debat aan te gaan.

--

--

--

Lokaal bestuur | Democratie | Politiek

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jan Dirk van der Borg

Jan Dirk van der Borg

Lokaal bestuur | Democratie | Politiek

More from Medium

Kandiss Taylor Parts the Red Sea of Church and State

Kandiss Taylor supporters

That’s what friends are for.

Trouble don’t last always

Transforming Social Structure and Culture that Foster Sexual Violence in Our Society